Algemene voorwaarden The Ice academy

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN THE ICE ACADEMY 

Artikel 1 – Definities 

 1. The Ice Academy, onderdeel van Ice House Netherlands B.V., gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 68283830, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.  
 2. De wederpartij van opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.  
 3. Partijen zijn opdrachtnemer en opdrachtgever samen.  
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.  

Artikel 2 – Algemene bepalingen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen partijen in het kader van The Ice Academy.  
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat vooraf schriftelijk door partijen is overeengekomen, en wordt geacht slechts te zijn overeengekomen voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben. Voor iedere volgende overeenkomst dient afwijking van deze algemene voorwaarden opnieuw schriftelijk te worden overeengekomen.
 3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.  

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst 

 1. Een inschrijving voor The Ice Academy geschiedt door het inzenden van een door opdrachtnemer verstrekt inschrijfformulier dan wel telefonisch door opdrachtgever aan The Ice Academy die deze opdracht vervolgens schriftelijk bevestigt. Een inschrijving wordt aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. 
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. Zolang de bevestiging nog niet retour is ontvangen, behoudt opdrachtnemer zicht het recht voor capaciteit elders in te zetten. 
 3. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
 4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 – Ter beschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle relevante informatie die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 2. De uit de vertraging van de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten,door het niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

Artikel 5 – Tarieven 

 1. Alle door opdrachtnemer opgegeven prijzen voor dienstverlening zijn inclusief lunches, koffie/frisdrank, trainingsmaterialen, huur ruimte, reiskosten 0,49 p/klm en exclusief BTW. 
 2. Het is opdrachtnemer toegestaan de tarieven jaarlijks te wijzigen. 
 3. Tijd-, reis- en verblijfkosten in verband met vervoer en overnachting in het kader van de opdracht kunnen door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden gefactureerd. Dit wordt in de offerte expliciet vermeld. 
 4. Eventuele andere opdrachtgebonden kosten zoals administratie- en bureaukosten kunnen eveneens door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden gefactureerd. 

Artikel 6 – Uitvoering van de opdracht 

 1. Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Opdrachtnemer heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg, alsmede na schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel afgesproken voorschot.  
 4. Indien de opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt. 
 5. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen. 
 6. Is door opdrachtnemer ondeugdelijk gepresteerd, dan leidt dat niet tot een restitutie van de overeengekomen prijs maar zal opdrachtnemer de opdracht opnieuw uitvoeren. Opdrachtnemer zal in dat geval slechts de accommodatiekosten en eventueel nieuwe materiaalkosten opnieuw in rekening brengen. 
 7. Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn of is deze wederom ondeugdelijk uitgevoerd dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen opdrachtnemer aan opdrachtgever terzake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten. 
 8. Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten. 

Artikel 7 – Annulering en wijziging 

 1. Een masterclass, training of workshop met open inschrijving vindt slechts doorgang als zich voldoende deelnemers hebben aangemeld. Opdrachtnemer besluit uiterlijk twee weken voor de aangekondigde aanvang definitief of de open opleiding al dan niet doorgang kan vinden in verband met de inschrijving van voldoende deelnemers. 
 2. Voor verplaatsing van deelname wordt E 35 administratiekosten in rekening gebracht. 
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de prijs van een opdracht naar evenredigheid aan te passen als blijkt dat er meer personen bij een maatwerk training of lezing aanwezig waren dan voorafgaand afgesproken. 
 4. Opdrachtgever kan een opdracht annuleren. Indien de annulering binnen 4 weken vóór de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht plaatsvindt, is opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd. 
 5. Annulering van een opdracht dient schriftelijk te geschieden. 
 6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. 

Artikel 8 – Inschakeling van derden 

Het betrekken of inschakelen van derden door opdrachtnemer bij de uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend na overleg en met toestemming van opdrachtgever. 

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard met terzijdestelling van artt. 7:404 en 7:407 lid 2 BW.

Artikel 9 - Betaling 

 1. Opdrachtgever dient de facturen van opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is opdrachtgever over het openstaande bedrag een contractuele rente ad 4% per maand verschuldigd, een gedeelte van een maand voor een gehele gerekend. 
 3. Is opdrachtgever in verzuim, dan behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om de deelnemers van opdrachtgever voor vervolgopdrachten uit te sluiten. 
 4. Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, welke onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen. 
 5. Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de ander partij surséance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel - in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is - onder curatele is gesteld of overlijdt. 
 6. Alle buitengerechtelijke incassokosten - met een minimum van 15% over het openstaande bedrag - komen volledig voor rekening van opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven. 

Artikel 10 – Reclames

 1. Reclames met betrekking tot verichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 8 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever reclameert, danwel binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek - indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. 
 2. Reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. 
 3. Terechte reclames geven de opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het tarief, verbetering of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden, of gehele of gedeeltelijke restitutie. 

Artikel 11 - Intellectuele eigendom 

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt opdrachtnemer alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
 3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door opdrachtnemer aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.
 4. Opdrachtgever is gehouden de stukken op eerste verzoek aan de opdrachtnemer te retourneren op straffe van een boete van € 250,- per dag. 

Artikel 12 - Geheimhouding 

Gegevens van de opdracht zullen door opdrachtnemer zonder toestemming van de opdrachtgever niet ter kennis van derden worden gebracht, behoudens een wettelijke of beroepsplicht. 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorg in acht nemen die redelijkerwijs van hem verwacht mag worden. 
 2. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever gebrekkig informatie heeft verstrekt, is de opdrachtnemer voor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever schade lijdt door een fout van opdrachtnemer, is opdrachtnemer slechts aansprakelijk tot een maximum van eenmaal het bedrag van het tarief voor de desbtreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. 
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade door onjuiste informatieverstrekking door opdrachtgever aan opdrachtnemer, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, danwel veroorzaakt wordt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer. 

Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding aan of een overeenkomst met de opdrachtgever zullen worden beslecht door rechter waar The Ice Academy is gevestigd.

Mei 2020